Prašome atidžiai susipažinti su šia svarbia informacija ir laikas nuo laiko apsilankyti interneto svetainėje adresu www.kleismantas.com ir perskaityti čia skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Privatumo politikoje nustatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės  Pirkėjui (potencialiam Pirkėjui)  naudojantis interneto svetainės www.kleismantas.com ir Pardavėjo (juvelyro) teikiamomis paslaugomis.

2. Tvarkant Jūsų asmens duomenis vadovaujamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – BDAR) ir  kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Privatumo politikoje vartojamos pagrindinės sąvokos:

 •  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai (duomenų subjektas).
 •  Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
 • IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 • Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 • Pardavėjas (juvelyras) – UAB „Kleismantas”, veiklos vykdymo adresas: Vilniaus g. 155-19, Šiauliai, tel. +37068652524, el. paštas info@kleismantas.com (asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas).
 • Paslaugos – visos Pirkėjui (potencialiam Pirkėjui) www.kleismantas.com ir juvelyro teikiamos paslaugos.
 • Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
 • Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant www.kleismantas.com. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėje. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kurie saugomi jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
 • Trečioji šalis – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

4. Apie Jus renkama informacija, informacijos rinkimo teisinis pagrindas ir informacijos naudojimo bei saugojimo terminas:

Nr.Kodėl renkama informacija apie JusKokia informacija apie Jus renkamaTeisė rinkti informaciją apie JusKiek laiko naudojama ir saugojama informacija apie Jus
4.1.Palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis (pvz., kai pasirašoma paslaugų teikimo sutartis)Vardas ir pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, adresas, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, visa informaciją, kurią Jūs pateikiate (pvz., informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį, sudarytas sutartis ir pan.) ir, kiek tai susiję su sutarties vykdymu, komunikacija su Jumis, kita informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam sutarties vykdymuiTeisėtas interesas palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis (BDAR 6 str. 1 d. f p.)Sutarties galiojimo metu
4.2.Pateikiate užklausą, prašymą interneto svetainėje www.kleismantas.comVardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai, atsakymas į užklausąTeisėtas interesas išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ir pateikti Jums atsakymą (BDAR 6 str. 1 d. f p.)Iki atsakymo pateikimo Jums momento
4.3.Pildomas pateikto užsakymo kvitasVardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numerisTeisėtas interesas susisiekti su Jumis įvykdžius paslaugos užsakymą (BDAR 6 str. 1 d. b p.), privaloma rinkti informacija pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.)5 metai nuo užsakymo įvykdymo
4.4.Atliekate mokėjimą banko pavedimuVardas ir pavardė, banko sąskaitos numeris, atlikto mokėjimo laikas, mokėjimo paskirtisTeisėtas interesas įsitikinti apie įvykdytą apmokėjimą  už suteiktas paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. b p.)Iki įsitikinama, kad apmokėjimas buvo atliktas
4.5.Užtikrinama Jūsų sveikata, gyvybė ir turto saugumas – tais atvejais, kai esate filmuojamose Pardavėjo (juvelyro) veiklos vykdymo patalposeVaizdo medžiagaTeisėtas interesas užtikrinti turto ir asmenų saugumą (BDAR 6 str. 1 d. f p.)Iki 30 parų
4.6.Užtikrinamas efektyvus ir saugus interneto svetainės www.kleismantas.com veikimasPrisijungimo prie  interneto svetainės laikas ir trukmė, IP adresas, naudojamos naršyklės pavadinimas ir kiti statistiniai duomenysTeisėtas interesas užtikrinti, kad interneto svetainė veiktų kokybiškai ir joje apsilankę asmenys rastų jiems aktualią informaciją (BDAR 6 str. 1 d. f p.)60 parų

5. Didžiąją dalį apie Jus gaunamos (renkamos) informacijos Jūs pateikiate savanoriškai, siekiant, kad būtų sudaryta paslaugų teikimo sutartis, gauti atsakymai į Jums rūpimus klausimus, padarytas užsakymas, atliktas apmokėjimas už Jums suteiktas paslaugas.

6. Svetainėje www.kleismantas.com naudojama „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus.

7. Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir Google ją saugo taip pat ir JAV esančiuose serveriuose. Prieš išsiunčiant jūsų IP adresą Google, svetainė paverčia jį anoniminiu.

8. Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos reikalavimų. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

9. Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies duomenų subjekto IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis.

10. Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). Tai padaryti galite atidarant šią nuorodą: „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinys.

11. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus, bet tokiu atveju dalis www.kleismantas.com interneto svetainės funkcijų gali neveikti. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų interneto svetainės dalių ar funkcijų. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO PRINCIPAI

12. Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtiems ir Privatumo politikos 4 punkte apibrėžtiems informacijos rinkimo tikslams pasiekti.

13. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų.

14. Asmens duomenys tvarkomi tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams, nurodytiems Privatumo politikos 4 punkte, pasiekti.

15. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

16. Asmens duomenys tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjui paslaugas, įgyvendinti Pardavėjui teisės aktų numatytas pareigas.

17. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – įmonėms, teikiančioms prekių pristatymo paslaugas;
 • teisėsaugos ar kitoms valdžios institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

18. Teisė žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Renkant asmens duomenis, asmenys informuojami, kokius duomenis jie turi pateikti ir kokiu tikslu duomenys apie juos yra renkami, kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios asmens duomenų nepateikimo pasekmės.

19. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Pardavėją su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi. Vieną kartą per metus Duomenų subjektui ši informacija pateikiama nemokamai. Jeigu Duomenų subjektas kreipiasi daugiau nei vieną kartą per metus dėl tokios informacijos pateikimo, mokestis už šios informacijos pateikimą negali viršyti tokios informacijos pateikimo sąnaudų.

20. Pateikti prašymą Pardavėjui ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami.

21. Pateikti prašymą Pardavėjui ištrinti turimą informaciją apie Duomenų subjektą, jeigu ji naudojama neteisėtai;

22. Atšaukti duotus sutikimus dėl informacijos apie Duomenų subjektą naudojimo, kai duomenys naudojami remiantis Duomenų subjekto pateiktu sutikimu.

23. Duomenų subjektas, taip pat, gali nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys.

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

24. Saugant asmens duomenis, įgyvendinamos ir užtikrinamos tinkamos organizacinės ir techninės priemones, skirtos apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, tokios kaip tinkamo dokumentų saugojimo užtikrinimas, patalpų, kuriose vykdoma veikla, apsauga.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.